Finansiella mål

NeoDynamics har antagit följande preliminära finansiella mål:

NeoDynamics mål är att nå minst 2 % av marknaden för bröstbiopsiinstrument och en omsättning på 120-140 MSEK år 2022 baserat på försäljning av biopsissystemet NeoNavia samt att därefter fortsätta öka sina andelar och etablera teknologin i biopsier av andra organ såsom prostata, lunga, lever och njure.

NeoDynamics finansiella mål utgör framåtblickande information och grundas på ett antal antaganden om den verksamhetsmiljö som Bolaget är verksamt i vilken över tid kan variera väsentligt och bli sämre än vad NeoDynamics bedömde när de finansiella målen antogs. Som en följd omfattas NeoDynamics förmåga att uppnå de finansiella målen av osäkerheter och eventualiteter, varav vissa är utanför Bolagets kontroll. Det finns ingen garanti för att NeoDynamics kan nå målen eller att NeoDynamics finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.