IPO

NeoDynamics genomför nu en emission av units om 50,5 MSEK med vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner om ytterligare högst cirka 25,3 MSEK inför planerad efterföljande notering på Spotlight Stock Market. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera slututveckling av NeoNavia, kliniska studier och marknadsföringsaktiviteter i samband med lansering av produkten.

Erbjudandet i sammandrag. Vänligen ladda ner prospekten till höger.
Teckningstid
31 oktober – 14 november 2018.
Teckningskurs

16,40 SEK per unit. En unit består av två (2) aktier och en (1) vidhängande vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Priset per aktie är således 8,20 SEK.
Teckningspost
Minsta teckningspost är 375 units, motsvarande 6 150 SEK.
Erbjudandets omfattning
Erbjudandet omfattar högst 6 160 000 aktier och 3 080 000 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande 50 512 000 SEK respektive 25 256 000 SEK. Fastställd lägstanivå för emissionens genomförande är 3 080 000 units, motsvarande 50 512 000 SEK.
Antal aktier innan emission
9 143 520 aktier.
Värdering (pre-money)
Cirka 75 MSEK.
Teckningsförbindelser och vederlagsfri garantiteckning
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 31 MSEK och vederlagsfri garantiteckning om totalt 6 MSEK, totalt motsvarande cirka 73 procent av emissionsvolymen.
Notering på Spotlight
Aktierna och de vidhängande teckningsoptionerna av serie TO 1 i NeoDynamics är planerade att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 7 december 2018.
ISIN-kod
SE0011563410


Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
• De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (ISIN-kod: SE0011725605) är beräknade att bli föremål för handel på Spotlight från och med den 7 december 2018.
• Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 8,20 SEK.
• Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 5 november 2019 till och med den 26 november 2019, detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 26 november 2019.


Klickar här för att se pressreleasen
https://spotlightstockmarket.com

Ladda ner

Prospekt

Teaser

Anmälan

Teckna med Bank-ID