Investerare

Vårt mål är att driva utvecklingen inom precisionsbehandling av cancer genom ny teknik som gör det möjligt att utföra biopsier med högre precision, kvalitet och säkerhet för patientens bästa.

Tekniken bakom NeoNavia

Biopsisystemet Neonavia använder en patenterad mikropulsteknik för att förenkla och förbättra precisionen i biopsitagning hos cancerpatienter. Systemet introducerar både en ny teknik för att föra in nålen, men även en ny typ av nål som kan ersätta dagens föråldrade biopsimetoder: fjäderladdade nålar som skjuts flera centimeter in i misstänkt cancervävnad utan möjlighet för läkaren att styra förloppet efter att skottet avlossats. Med NeoNavias mikropulsstyrda nål kan radiologier uppnå en betydligt högre precision med bättre kontroll och provkvalitet till nytta för patienten. De tekniska fördelarna syftar till att göra det möjligt att tillgodose patienters önskemål om diagnos utan alltför invasiva ingrepp, möjliggöra nya metoder för genetisk analys av prover och erbjuda skräddarsydda vårdmetoder, vilka är några av de starkaste utvecklingstrenderna på den här marknaden.

En växande marknad med stora behov

2.1 miljoner kvinnor får diagnosen bröstcancer varje år. Den här siffran stiger med 5 procent årligen, delvis beroende på förbättrade screeningmetoder men också på grund av en växande befolkning. Följden blir att mer än sex miljoner bröstcancerbiopsier genomförs varje år, med en tillväxttakt om tio procent, enligt vår styrelses uppskattning. Dessa siffror motsvarar en marknad för biopsiutrustning om ca 500 miljoner USD, baserat enbart på USA, EU och Kina. NeoDynamics kommer initialt att fokusera på denna cancerindikation.

Marknadsstrategi och kommersialisering

NeoNavia
Valideringsversionen av NeoNavia fick sitt CE-certifikat i juli 2016 och har validerats i bröst- och axillabiopsier på fler än 300 patienter vid 15 ledande europeiska cancerkliniker. Tekniken bakom systemet skyddas av en stark patentportfölj. Kliniska studier genomförs för att visa NeoNavias styrkor och fördelar gentemot konkurrerande tekniker.

NeoNavia kommersialiseras
Vi utvecklar för närvarande en version för kommersiellt bruk som kommer medföra en expansion av våra patenträttigheter så väl som utveckling av nya biopsinålar. Vi tillför förbättringar som kommer ge radiologer större flexibilitet och manöverutrymme vid alla typer av bröstcancerbiopsier. Vår styrelses målsättning är att ansöka om CE-certifikat för den kommersialiserade versionen av NeoNavia någon gång under andra halvåret 2019, vilket kommer göra det möjligt att lansera NeoNavia i Storbritannien, Tyskland och Sverige.

Ansökningar om godkännande av FDA i både USA och Kina kommer att skickas in 2019 respektive 2020 och kommer att följas av lanseringar på båda marknaderna omedelbart efter godkänd ansökan. I Kina har vi en stabil och långsiktig ägare i NKY Medical Holdings Ltd, som är en etablerad och respekterad aktör på den kinesiska medtechmarknaden.

Möjliga framtida indikationer
Efter framgångsrik lansering av den kommersiella versionen av NeoNavia, med stöd av de stora kliniska studierna som nämndes ovan, ser vi stor potential att i framtiden utöka systemets användning till provtagning av prostata, sköldkörtel, njure, lever och benvävnad. NeoDynamics arbetar också på att utveckla en teknik för biopsimarkeringsclips som är optimerade för ultraljud, vilket skulle vara ett värdefullt tillskott till NeoNavia-systemet och underlätta vidare provtagning för patienter som undergår behandling.

Säker och flexibel provtagning på svårtillgängliga delar

10% förväntad ökning av antalet biopsier det närmaste årtiondet.

Kommersiell version av NeoNavia

”Tekniken som vi har patenterat har flera väsentliga fördelar jämfört med dagens föråldrade metoder och kan lösa många av problemen som finns vid biopsitagningar idag.”

Anna Eriksrud, VD

Kontakta oss

Anna Eriksrud

CEO

anna.eriksrud@neodynamics.se
Phone: +46 (0)8 522 79 667

Jörgen Vrenning

CFO

jorgen.vrenning@neodynamics.se
Phone: +46 (0)8 522 79 662